Středočeský
krajský svaz házené

Rozpis soutěže mladších dorostenců

 ROZPIS

přeboru mladších dorostenců

soutěžní ročník 2018-19

 

 

Tento Rozpis je určen klubům přihlášeným do soutěže mladších dorostenců Středočeského krajského svazu házené, rozhodčím řídícím tuto soutěž a všem orgánům svazu.

 

 

1. Systém soutěže

 

Soutěž se hraje dvoukolově podzim - jaro, každý s každým.

 

 

2. Úhrada

 

Družstva startují na vlastní náklady. Úhrada odměn delegovaných rozhodčích se provádí podle platné Ekonomické směrnice ČSH.

 

Rozhodčím náleží odměna za utkání mladších dorostenců ve výši 300,- Kč

Úhrada odměn v poloviční výši náleží delegovaným rozhodčím v případě, že se utkání, ne jejich vinou, neuskutečnilo. Pokud bylo utkání zahájeno a nebylo z jakéhokoli důvodu dokončeno, náleží delegovaným rozhodčím úhrada odměn v plné výši.

Ostatní náhrady:

Rozhodčím náleží při prokazatelném použití vozidla jízdné 4,20 Kč/km, rozhodčí jsou povinni cestovat společně a ekonomicky.  V případě pochybností rozhoduje o správnosti vyúčtování řídící orgán. Dále mají rozhodčí nárok na stravné (5 – 12 hodin) ve výši 78,- Kč.

Poštovné se vyplácí jednomu z rozhodčích ve výši 20,- Kč

 

 

3. Startovné v soutěži

 

Kluby jsou povinny zaplatit za svoje přihlášená družstva startovné do soutěže ve výši 400,- Kč

 

4. Tituly, postup ze soutěže

 

vítěz celé soutěže získá titul Vítěz přeboru mladších dorostenců

 

5. Hodnocení výsledků, umístění v soutěži

 

 O umístění  v případě shodnosti počtu bodů dvou nebo více družstev rozhoduje:

 

a)   větší počet bodů ze vzájemných utkání

b)   větší rozdíl branek ze vzájemných utkání

c)    větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání

d)   větší rozdíl branek ze všech utkání

e)   větší počet vstřelených branek ze všech utkání

f)     jiné rozhodnutí řídícího orgánu

 

 

6. Termínová listina, rozlosování

 

Hrací termíny byly schváleny Exekutivou SKSH, s přihlédnutím k termínům akcí ČSH.

 

7. Předpis

 

Hraje se podle pravidel házené IHF platných od 1.7.2016 s níže uvedenými úpravami, podle platných Legislativních předpisů ČSH a podle všech ustanovení tohoto Rozpisu.

Pravidlo 4:11, druhý odstavec, a vysvětlivka 8 pravidel házené nebudou v této soutěži uplatněny (omezení vstupu na hrací plochu pro ošetřované hráče po dobu 3 útoků jejich družstva).

8. Startují

 

soutěž mladších dorostenců

        mladší 17 let, tj. hráči narození 2002 a 2003

 + hráči nejbližší věkové kategorie – starší žáci (2004 a 2005)

 

Hráč, který v průběhu soutěžního ročníku dovrší věkovou hranici pro přechod do vyšší věkové kategorie může soutěž dohrát. Hráči mohou startovat za družstvo nejbližší vyšší věkové kategorie bez omezení.

 

Běžný start o dvě kategorie není povolen !

 

K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou za dané družstvo řádně registrováni nebo mají v daném klubu limitovaný přestup dle platného RŘ a PŘH. Za start hráčů je plně odpovědný klub.

 

9. Podmínky startu v soutěžích

 

Podmínky pro účast v soutěži (SŘH čl. 12)

Základní vybavenost (SŘH čl. 14)

Kluby jsou povinny pořádat mistrovská utkání pouze ve schválených sportovních halách nebo na venkovních hřištích. Hrací plocha musí být vybavena veřejným ukazatelem skóre, ukazatel času není v této soutěži povinný.

 

10. Zajištění mistrovských utkání (SŘH čl. 28)

 

10.1  Pořadatel utkání

Pořadatele utkání určuje Rozpis soutěže. Pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost hráčů, rozhodčích a dalších oficiálních delegovaných zástupců ČSH. Pořadatel nese plnou odpovědnost za bezpečnost diváků.

Pořádající klub je povinen mít na utkání k dispozici potřebný počet originálních a platných zápisů o utkání

 

10.2  Zdravotnické vybavení

Pořadatelský klub je povinen zajistit zdravotní službu s nezbytným vybavením pro první pomoc.

 

10.3  Pořadatelská služba

Pořadatelská služba musí být řádně označena. Hlavní pořadatel je uveden v zápise o utkání. Před utkáním se představí rozhodčím a domluví se s nimi na spolupráci.

●   pořadatelská služba je ustanovena

a) z hlavního pořadatele staršího 18 let

b) nezbytného počtu členů pořadatelské služby složené z osob starších 18 let, pro hladký průběh utkání a pro bezpečnost všech aktérů utkání včetně diváků

●   hlavní pořadatel musí být registrovaným členem klubu pořádajícího utkání

●   všichni pořadatelé musí být označeni. Hlavní pořadatel je označen odlišně od ostatních pořadatelů, musí být uveden celým jménem v zápise o utkání a musí předkládat registrační průkaz

●   za nedostatky v pořadatelské službě odpovídá v plném rozsahu hlavní  pořadatel

●   pořadatelská služba zajišťuje splnění všech příkazů hlavního pořadatele, delegovaných rozhodčích.

 

Výzva fair-play a zajištění slušného chování diváků při utkáních mládeže

 

 „Dámy a pánové, vážení diváci, v duchu slušnosti a s respektem ke všem sportovcům, funkcionářům a rozhodčím Vás, diváky, žádáme, abyste laskavě své družstvo povzbuzovali a podporovali slušným a sportovním způsobem a abyste pomohli vytvořit pozitivní atmosféru pro házenou. Děkujeme!“

 

Další doporučená informace divákům:

 

„Svou účastí na tomto utkání berete na vědomí Výzvu Fair Play a hlásíte se k naplňování principů fair-play. Nerespektováním této výzvy byste naopak náš klub vystavili nebezpečí udělení sankcí ze strany řídícího orgánu soutěže.“

 

Před utkáním mládeže je klub povinen diváky informovat o znění Výzvy fair play například prostřednictvím veřejného rozhlasového zařízení v hale nebo na letácích, případně vstupenkách.

Hlavní pořadatel (pořadatelská služba) je povinen dohlížet v průběhu utkání na chování diváků. Jestliže zjistí, že se i přes podanou informaci některý divák chová v rozporu s Výzvou fair-play, je povinností hlavního pořadatelské služby proti takovým divákům okamžitě zasáhnout, vyzvat je k zanechání nepatřičných projevů a k plnění Výzvy Fair-play.

V případě, že divák nebo diváci nezmění svoje nevhodné chování, budou pořadatelskou službou okamžitě vyvedeni z místa konání utkání do míst, ze kterých nebude (nebudou) dále moci ovlivňovat aktéry utkání a kazit sportovní atmosféru.

Veškeré tyto uvedené kroky musí pořadatelská služba činit samostatně, aktivně a nezávisle na pokynech rozhodčích.

Nezajistí-li hlavní pořadatel důstojný průběh utkání a dojde-li k porušení těchto zásad, rozhodčí tuto skutečnost uvedou ve zprávě  a klub bude bez disciplinárního řízení potrestán pokutou dle sazebníku pokut (bod 15.2d).  V opakovaných případech bude proti klubu zahájeno disciplinární řízení.

        

11. Náležitosti družstev

 

Za náležitosti každého družstva zařazeného do soutěže se považují:

a)   registrace klubu

b)   zdravotní prohlídky všech hráčů nastupujících k utkáním

c)    zaplacené individuální startovné hráčů a funkcionářů účastnících se utkání

d)   odpovědná osoba starší 18-ti let u každého družstva mládeže při vedení utkání

 

11.1  Licenční politika ČSH

Kluby jsou povinny respektovat licenční politiku ČSH. Pro soutěžní ročník 2018 – 19 dle Licenčního řádu platí, že v této soutěži musí být trenér s licencí C a vyšší.

 

Každé družstvo je povinno mít k dispozici dvě barevně rozdílné sady dresů. Pokud rozhodčí dojdou k názoru, že je pro rozlišení soupeřů třeba oblečení změnit, potom změní dresy družstvo uvedené v rozpisu turnaje jako domácí.

Klub pořádající utkání musí mít připravenou k zapůjčení náhradní  sadu dresů.

 

 

12. Náležitosti jednotlivců

 

 

12.1 Registrační průkazy/karty Alive

Všichni hráči i funkcionáři družstev musí mít platný registrační průkaz. Start hráče bez platného RP je neoprávněný a má za následek hrací důsledky proti družstvu a disciplinární řízení proti odpovědnému vedoucímu družstva.

ČSH vydává pouze karty Handball Alive, které plně nahrazují registrační průkazy.

Start na jakoukoli elektronickou nebo papírovou kopii průkazu či karty není možný.

Hráči musí mít v systému h-net uloženou aktuální standardní barevnou fotografii Odpovědnost za předkládání registračních průkazů (karet Alive) hráčů i funkcionářů má zodpovědný vedoucí družstva.

 

12.2  Zdravotní prohlídky

Podmínkou nutnou ke startu hráče v soutěži je povinná lékařská prohlídka, ne starší jak 1 rok. Za start hráčů s platnou zdravotní prohlídkou v utkání plně zodpovídá klub, za který hráč startuje.

Potvrzení o zdravotní prohlídce musí obsahovat tyto náležitosti:

jméno a příjmení hráče, datum narození, datum úspěšného absolvování prohlídky, příjmení a podpis lékaře a razítko zdravotnického zařízení

Potvrzení o zdravotní prohlídce může mít formu:

kartičky/formuláře ČSH; lékařské zprávy či potvrzení v libovolném formátu; seznamu více hráčů družstva s potvrzením bez jakýchkoli oprav či změn s  uvedením formulace „Potvrzení o zdravotní prohlídce“ nebo obdobné

 

Kontrolou platnosti jsou pověřeni rozhodčí delegovaní řídícím orgánem

Hráče, který nepředloží před utkáním potvrzení o zdravotní prohlídce, nebo předloží potvrzení starší než 12 měsíců, rozhodčí nepřipustí k utkání.

Má-li rozhodčí pochybnosti o platnosti či správnosti předloženého potvrzení, hráče k utkání připustí, ale záležitost popíše do zprávy a odešle řídícímu orgánu k rozhodnutí.

Případný start hráče bez platné zdravotní prohlídky v utkání bude trestán pokutou, samozřejmě včetně potrestání rozhodčích.

 

12.3   Individuální startovné

 

Členové ČSH, kteří k datu zahájení soutěžního ročníku dovršili 11 let avšak nedovršili 19 let platí na tento soutěžní ročník snížené individuální startovné ve výši 125 Kč.

Členové ČSH, kteří k datu zahájení soutěžního ročníku dovršili 19 let platí na tento soutěžní ročník individuální startovné ve výši 250 Kč.

 

Start hráče bez vyznačeného IS je neoprávněný. Družstvo bude potrestáno hracími důsledky a zodpovědný vedoucí disciplinárním řízením.

 

Pokud klub má před utkáním uhrazen dostatečný limit pro IS, může být start hráče s nevyznačeným IS řešen bez hracích důsledků v případě, kdy klub tuto chybu napraví do 48 hodin po utkání. Toto zmírnění tvrdosti řádu neplatí pro provinění opakovaná, spojená s dalšími nedostatky nebo v případě snahy o jejich zakrytí

 

12.4. Kontrola totožnosti

Případná kontrola totožnosti se provádí podle článku 43 SŘH. Rozhodčí navíc musí pořídit na místě (mobilním telefonem) fotografii hráče i průkazu, na který nastoupil, a zašle je mailem řídícímu orgánu. Kontrola totožnosti se provádí dle SŘH čl. 43.

 

13. Hlášení utkání

Za hlášení utkání v řádném termínu je považováno hlášení doručené aktérům utkání nejpozději 10 dnů před utkáním

Hlášení utkání se provádí formou e-mailu na organizačního pracovníka klubu soupeře uvedený v  Adresáři, který je nedílnou součástí tohoto Rozpisu. Zároveň musí být hlášenka utkání zaslána e-mailem jako kopie řídícímu orgánu na stkstc@seznam.cz

Povinností organizačního pracovníka je na hlášenku odpovědět a kopii odpovědi opět zaslat řídícímu orgánu.

 

14. Řízení utkání

 

14.1   Rozhodčí

Rozhodčí na utkání deleguje člen Exekutivy SKSH pověřený řízením soutěží, zpravidla v týdnu před konáním utkání.

Proti delegaci rozhodčích nelze podávat námitky.

 

Proti výkonu rozhodčích lze vznášet námitky pouze tehdy, když rozhodčí hrubě porušují ustanovení pravidel házené IHF, SŘH nebo Rozpisu soutěže.

 

Při nedostavení se rozhodčích se postupuje dle SŘH čl. 37

Rozhodčí jsou povinni:

●   dostavit se do místa konání utkání 60 minut před jeho stanoveným začátkem

●   správně a úplně vyplnit zápis o utkání, vždy podrobně uvést čas a důvod udělení přímé diskvalifikace, (neplatí pro diskvalifikaci za třetí vyloučení) a nechat si tento záznam potvrdit podpisy odpovědného vedoucího ihned po utkání. 

●   provinilci odebrat RP nebo kartu Alive a vystavit jej DŘ vždy po

- diskvalifikaci za zvláště bezohledné, velmi nebezpečné, úmyslné nebo zlomyslné zákroky (Pravidla házené čl. 8:6)

- diskvalifikaci za mimořádné nesportovní chování (Pravidla házené čl. 8:10)

  - v případech vymezených legislativními předpisy (SŘH, čl. 43 a 44)

●   zkontrolovat dle Pravidel házené čl. 1:2 řádné ukotvení branek. Branky musí být zajištěny proti převrácení. V případě že tomu tak není, nesmí být utkání zahájeno

 

●  kontrolovat hrací doklady hráčů a funkcionářů včetně hlavního pořadatele, zapisovatele a časoměřiče

  kontrolovat zdravotní prohlídky hráčů dle čl.12 tohoto Rozpisu

●   kontrolovat platnost trenérských licencí, nedostatky uvést v zápisu o  utkání

●   zaslat  obyčejným dopisem  první pracovní den po utkání originály zápisů o utkání  řídícímu orgánu soutěže  na adresu Pavla Skružná, Zlonín 193, 250 64 ZLONÍN

●   v případě odebrání hracího dokladu informovat telefonicky členku Exekutivy SKSH P. Skružnou (mobil 603 848 646) a odebraný registrační průkaz zaslat doporučeně

        

14.2  Hrací doba

Je stanovena na 2 x 30 min. s 10 min. přestávkou

 

14.3   Míče

Pro mistrovská utkání je stanovena velikost míčů 54 – 56 cm

 

14.4   Zápisy o utkání (SŘH čl.40)

Zápis musí mít k dispozici pořádající klub. Rozhodčím utkání předá 45 minut před začátkem utkání vyplněný zápis včetně registračních průkazů pořadatelů dle SŘH čl. 41 zapisovatel.

Po skončení utkání obdrží rozhodčí originál, první kopii zápisu družstvo uvedené na zápisu jako domácí a druhou kopii hostující družstvo.

 

14.5   Zapisovatel a časoměřič (SŘH čl. 39)

Funkci zapisovatele a časoměřiče v utkání může vykonávat pouze osoba starší 18-ti let, registrovaná v ČSH podle PŘ, ovládající pravidla házené a problematiku zápisu.

 

V těchto soutěžích plní úkoly s následujícími změnami:

●   časoměřič spolu se zapisovatelem nekontrolují nástup hráčů doplňujících družstvo (na plný počet 14) – odpovídají rozhodčí

●   časoměřič nekontroluje a nepíská vstup a odchod chybně střídajících hráčů – odpovídají rozhodčí

●   pořádající klub může sloučit funkci zapisovatele a časoměřiče

●   hrající družstva mají právo mít u stolku zapisovatele svého zástupce, který kontroluje měření časů, provádění zápisů, nesmí však zasahovat do hry.

 

14.6   Hlášení výsledků

Klubový redaktor klubu je povinen co nejdříve, nejpozději následující pracovní den po turnaji vyplnit v systému Handball.net úplně a pravdivě protokoly o utkání, které jsou v systému uvedeny a ve kterých bylo jeho družstvo vedeno jako domácí. Pořadí hráčů do systému musí zadávat přesně tak, jak jsou uvedeni v zápisu o utkání. Nesplnění této povinnosti může být posuzováno jako neplnění příkazu řídícího orgánu a trestáno dle sazebníku pokut, příp. disciplinárně.

 

15. Disciplinární řízení

Disciplinární řízení bude probíhat dle Disciplinárního řádu platného od 1.7.2015

Zasedání Disciplinární komise bude svoláno vždy v případě zahájení disciplinárního řízení. Zahájení DŘ, místo a čas jednání bude účastníkům zasláno e-mailem.

 

 

15.1   Disciplinární postihy jednotlivců bez disciplinárního řízení

 

Postihy bez DŘ

počet udělených D v jednom soutěžním ročníku

1

2

3

4

    hráč

x

ZZČ 1 utkání

ZZČ 2 utkání

podléhá DŘ

    funkcionář

ZVF 1 utkání podm.

ZZČ 1 utkání

podléhá DŘ

 

 

Za sledování a vedení přehledu udělených diskvalifikací je zodpovědný klub. Ten si předmětný stav počtu diskvalifikací konzultuje s řídícím orgánem soutěže.

Automatický trest se týká vždy následujícího mistrovského utkání družstva.

V případě nedodržení tohoto ustanovení bude proti hráči či funkcionáři a proti klubu zahájeno disciplinární řízení za porušení ustanovení SŘH o startu během nepodmíněného ZZČ či ZVF.

     Udělené diskvalifikace hráčům i funkcionářům se hodnotí samostatně pro každou soutěž.

Přímá diskvalifikace (s odebráním RP) vedoucí k následnému přímému disciplinárnímu řízení se do tohoto přehledu nezapočítává..

 

15.2  Pokuty

 

Za porušení SŘH, ustanovení Rozpisu a neplnění ostatních povinností může řídící orgán soutěže uložit klubům až tyto peněžité pokuty:

a)   odhlášení družstva po odeslání přihlášky                                         2.000,- Kč

b)   nedostavení se k utkání                                                                2 000,- Kč

c)   nerespektování příkazu řídícího orgánu                                              500,- Kč

d)   nedostatky, špatná činnost pořadatelské služby                               1.000,- Kč

e)   nezájem o disciplinární řízení                                                           250,- Kč

f)  sehrání zápasu v jiném termínu                                                          300,- Kč       

g)   neuvedená, neoznačená pořadatelská služba                                        50,- Kč

h)   neuvedení výsledku zápasu do systému Handballnet                            50,- Kč

i)   neúčast trenéra v utkání                                                                     50,- Kč

 

15.3  Hrací důsledky při startu bez zaplaceného IS

Pokud je start hráče bez zaplaceného IS označen řídícím orgánem za neoprávněný, bude to mít za následek hrací důsledky:

- výsledky dosažené v utkáních na hřišti budou zachovány, avšak družstvu budou odečteny 2 body za každého hráče bez IS, zodpovědný vedoucí družstva bude vystaven disciplinárnímu řízení.

 

16. Poplatky

 

16.1  Registrační poplatky

 

Kolektivů                                            stávajícího              1.000,- Kč

                                                         nového                  2.000,- Kč

Jednotlivců                                          dospělí                    200,- Kč + 25,-

                                                         mládež                    100,- Kč + 25,-

                                                         minižáci                  50,- Kč + 25,-

Registrace smlouvy                                                           100,- Kč

Manipulační poplatek (cena RP)                                            25,- Kč

Expresní poplatek (vystavení RP v ten samý den)                      50,- Kč

Duplikát (vystavení RP bez vrácení původního)                        200,- Kč + 25,-

(Výměna platného RP z důvodu změny jména                          25,- Kč

 

16.2. Ostatní poplatky dle řádů

-      Individuální startovné na jeden ročník za osobu

-      člen ČSH starší 19 let                                        250,- Kč

-      člen ČSH od 11 do 19 let                                   125,- Kč

-      Za projednání přestupů, limitovaných přestupů hráčů do soutěže, za odvolání proti rozhodnutí o přestupech

-      ostatní mládež                                                  50,- Kč

-      podání námitek (protestu) v dlouhodobých soutěžích, odvolání proti rozhodnutí o námitkách, odvolání proti rozhodnutí orgánu

-      mládež                                                            300,- Kč

-      za disciplinární řízení                                                            100,- Kč

-      odvolání proti rozhodnutí disciplinárního orgánu                      300,- Kč

-      poplatek při stížnosti na výkony rozhodčích                             300,- Kč

 

Odškodnění

Za dodatečné výlohy mohou být klubům stanoveny poplatky jako náhrada

-      prokazatelných ztrát klubu vinou:

-      pozdního hlášení, nedostavení se k utkání                              500,- Kč

-      nenastoupení domácích                                               úhrada ztrát  (cestovné+stravné)

 

 

Libor Skružný                                 

           předseda SKSH