Středočeský
krajský svaz házené

26.3.2017 otevřeno: 1077 x

Proběhla volební konference SKSH

Konference Středočeského krajského svazu házené se konala 24.března 2017 v Úvalech. Exekutiva bude mít nově sedm členů, funkční období je do roku 2021. Usnesení Konference naleznete v článku...

Konference se zúčastnilo 9 delegátů ze 14 pozvaných, tzn. 65%

Usnesení konference

Konference schválila:

- předložený program jednání

- předložený jednací řád

- návrh na složení pracovního předsednictva ve složení p. Skružný, p. Kábrt a p. A. Salák

- předložený volební řád se změnou v počtu volených členů Exekutivy

- návrh na složení volební komise ve složení p. Hájek a p. Pustka

- návrh volební komise na změnu volby aklamací

- zprávu volební komise o výsledku volby - předsedou byl zvolen L.Skružný (9-0-0) a členy Exekutivy SKSH M.Haramul, K.Chudá, R.Kábrt, R.Roubíček*, A.Salák, P.Skružná (všichni 7-0-2). (*poznámka pod usnesením)

Konference vzala na vědomí:

- zprávu Exekutivy o činnosti v období 2013 - 2017

- informaci o stavu hospodaření v období 2013 - 2016

Konference ukládá Exekutivě SKSH:

- udržet v roce 2017 vyrovnaný rozpočet

- ukládá předsedovi SKSH projednat a požádat Exekutivu ČSH o změnu kreditního systému vzdělávání trenérů, příp. projednat tuto problematiku v Radě ČSH

- doporučit KM ČSH zkrácení hrací doby v zápasech Žákovské ligy

- podpořit vznik dvou center RHC na území Středečeského kraje

Schváleno 9-0-0

 *pozn.: po Konferenci bylo zjištěno, že při volbě p. Romana Roubíčka došlo k administrativní chybě a je tedy neplatná. Pokud budou splněny všechny náležitosti, navrhne předseda Exekutivy SKSH L.Skružný na nejbližším jednání Exekutivy kooptaci p. Roubíčka do funkce člena Exekutivy SKSH. Tato kooptace bude podléhat schválení následující Konferencí SKSH.

 

Exekutiva se předběžně domluvila na tomto rozdělení funkcí

Předseda SKSH:

Libor Skružný - ekonomika, styk s ČSH

Členové Exekutivy SKSH

Haramul Michael - předseda DK SKSH

Chudá Kateřina - mládež (ženská složka)

Kábrt Radovan - mládež (mužská složka)

Salák Alois ml. - minižactvo, rozvojové projekty

Skružná Pavla - řízení soutěží, rozhodčí

sedmým členem by měl být po kooptaci na prvním jednání Exekutivy SKSH

Roubíček Roman - ekonomika, granty