Středočeský
krajský svaz házené

14.3.2018 otevřeno: 675 x

Usnesení konference SKSH

V pátek 9. března 2018 se v Úvalech konala pravidelná konference SKSH. Proběhla volba kandidátů na funkci prezidenta ČSH a členy Exekutivy ČSH. Usnesení konference SKSH najdete v tomto článku...

 

 

 

Usnesení konference Středočeského krajského svazu házené

Úvaly, 9. března 2018

 

 

Konference schválila:

- navržený Program jednání

- navržený Jednací řád

- navržený Volební řád

- návrh složení mandátové komise: Jiří Dráb

- návrh složení volební komise: Radovan Kábrt, Alois Salák

- výsledek hospodaření SKSH za rok 2017

- zprávu volební komise

 

Konference SKSH zvolila na krajskou kandidátní listinu dle návrhu Exekutivy ČSH tyto kandidáty:

- pana Jaroslava Chvalného na funkci prezidenta ČSH - 7 hlasů

- pana Daniela Čurdu na funkci předsedy Reprezentační komise - 7 hlasů

- pana Petra Nováka na funkci předsedy Komise pro rozhodčí a pravidla – 6 hlasů

- pana Aleše Koláře na funkci předsedy Legislativně-právní komise – 7 hlasů

- paní Ilonu Hapkovou na funkci předsedkyně Trenérsko-metodické komise - 8 hlasů

- pana Vojtěcha Srbu na funkci člena Exekutivy bez portfeje – 6 hlasů

- pana Karla Šulce na funkci člena Exekutivy bez portfeje – 4 hlasy

 

Konference SKSH zvolila na krajskou kandidátní listinu dle návrhu Rady ČSH tyto kandidáty:

- pana Jaroslava Chvalného na funkci prezidenta ČSH - 7 hlasů

- pana Daniela Čurdu na funkci člena odpovědného za reprezentaci - 7 hlasů

- pana Petra Nováka na funkci člena odpovědného za soutěže a rozhodčí – 6 hlasů

- pana Aleše Koláře na funkci člena odpovědného za marketing – 7 hlasů

- paní Ilonu Hapkovou na funkci členky odpovědné za metodiku - 8 hlasů

- pana Vojtěcha Srbu na funkci člena odpovědného za komunikaci – 6 hlasů

- pana Karla Šulce na funkci člena odpovědného za marketing, rozhodčí a delegáty – 4 hlasy

 

Konference vzala na vědomí

- zprávu mandátové komise (pozváno 15 delegátů, přítomno 8, tj. 53%)

- zprávu o činnosti Exekutivy SKSH v roce 2017

 

Konference ukládá:

- Exekutivě SKSH udržet v roce 2018 vyrovnaný rozpočet

- Exekutivě SKSH, aby v mužské složce v soutěžním ročníku 2018/19 uspořádala soutěže mládeže pouze pro kluby SKSH

 

Usnesení bylo schváleno delegáty konference Středočeského krajského svazu házené:

pro 8 – proti 0 – hlasování se zdržel 0

Zápis z jednání Konference najdete ve složce "Ke stažení"